Çalışma Alanlarımız

Özkurt Hukuk Bürosu, şirketlere kuruluş aşamasından başlayarak, işletmelerinde şirketler hukuku ile ilgili tüm genel ihtiyaçlar çerçevesinde, yerli ve yabancı sermayeli şirket kuruluşları, sözleşmelerin hazırlanması, birleşme, devralma, ayrılma, tasfiye ve yeniden yapılanma konularında hizmet vermektedir.Verilen hizmetler, Ticaret Hukuku Mevzuatı kapsamında dava öncesi, dava süreci ve dava sonrasında her türlü uyuşmazlığın çözümünü karşılayacak şekilde çeşitlilik göstermektedir.

 

Büromuz nezdinde verilen hizmetlerden bazıları aşağıdakilerle sınırlı olmamak üzere şöyledir;

 • Ticari davaların yürütülmesi
 • Yerli ve yabancı şirketlerin kuruluşu
 • Sözleşmelere görüş verilmesi
 • Haksız rekabet konuları
 • Hisse senetleri ve tahvillerle ilgili işlemler
 • Şirket birleşmeleri ve devralmaları
 • Şirket hukuki durum tespit raporlaması

Hukuk Büromuzda müvekkillerimize rekabet hukuku alanında danışmanlık hizmeti verilmektedir. Müvekkillerimize verdiğimiz hizmetler, ilgili mevzuat kapsamında ve ticaret dünyasının koşullarıyla birlikte değerlendirmek suretiyle çözüm odaklı danışmanlık sunmak ve olası sorunlarda çıkış yolu göstermektir.

 

Büromuz nezdinde verilen hizmetlerden bazıları aşağıdakilerle sınırlı olmamak üzere şöyledir;

 • Şirket birleşme ve devralma bildirimleri
 • Muafiyet başvuruları
 • Müvekkillerimizi Rekabet Kurumu önünde temsil etme

Hukuk büromuzda her türlü yargılama ve tahkim prosedürleri takip edilmektedir. Bu çerçevede müvekkillerimizi yargılamanın her safhasında zamanında ve detaylı olarak bilgilendirmek öncelikli prensiplerimizdendir. Müvekkil avukat ilişkisinin güvenilirliği ve yakınlığı bizim için hem davaların yürütülmesi, hem de sonuçlandırılması açısından önem arz etmektedir. Bu kapsamda büromuz İş Davalarından, Alacak Davalarına ve Ceza Davalarına kadar geniş bir yelpazede bilgi ve tecrübeye sahip bulunmaktadır.

 

Duruşma yoluna başvurmadan anlaşma yolu ile çözülebilecek dava ve olaylar için de aynı efektif çözümleri sunmaktayız. Özellikle yabancı tahkim kararlarının Türkiye’de uygulanması konusunda büromuz önemli tecrübelere sahiptir.

Hukuk Büromuz marka, patent, endüstriyel tasarım ve diğer fikri ve sınai mülkiyet hakları konusunda ihtilafların çözümü ve davalarda müvekkillerine hizmet ve danışmanlık sağlamaktadır.. Hizmet verdiğimiz konular arasında fikri ve sınai mülkiyet, haksız rekabet, telif hakkı, ticari ünvan, alan adları, kitle medyası, reklam, tüketici koruma, gümrükte el koyma işlemleri, bu konularda uluslararası sözleşmelerin hazırlanması ve danışmanlık verilmesi hizmetleri yer almaktadır

 

Sağladığımız hizmetlerden bazıları;

 • Marka ihlallerinin önüne geçmek üzere hukuki ve cezai yasal süreçlerin yürütülmesi
 • Marka ve Patent Haklarına İlişkin başvuru ve itiraz dahil her türlü İşlem
 • Lisans sözleşmeleri görüşmelerine danışmalık ve sözleşmeleri hazırlamak

Özkurt Hukuk Bürosu gümrük, ithalat ve ihracat hukukuna dair konularda danışmanlık yapmaktadır. Avukatlarımız uluslararası alım-satım sözleşmeleri, teslim ve ödeme şekilleri, taşımacılık, mal bedeli ve döviz hareketleri, ihraç kayıtlı ithalat, alım ve satımlar ve ilgili yatırım teşvik rejimleri ile, gümrük vergileriyle alakalı anlaşmazlıkların çözümü, muafiyetler, Gümrük Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında çıkan diğer uyuşmazlıkların çözümüne ilişkin olarak danışmanlık hizmeti, ve idare ve vergi mahkemeleri önünde temsil dahil olmak üzere müvekkillerine gümrük hukuku ile alakalı tüm diğer konularda hizmet sağlamaktadırlar.

Gümrük Hukukuna ilişkin hizmetlerimizden bazıları aşağıdakilerle sınırlı olmamak üzere şöyledir;

Gümrük Müsteşarlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı, Hazine Müsteşarlığı ve diğer ilgili kuruluşlarca tesis edilen işlemlerin Gümrük, Dış Ticaret ve Kambiyo Mevzuatına uygunluğunu değerlendirerek aykırılığının tespit edilmesi halinde bu işlemlere karşı idari ve adli yollara başvuru yapmak ve başvuruların takibini sağlamak

Gümrük idaresince eşyaya uygulanan Gümrük Vergilerinin ve fonlarının kontrolünü sağlamak ve hukuka aykırı veya mükerrer yapılan vergilendirmeye karşı Gümrük İdaresine “Düzeltme Talebinde” bulunmak, itiraz etmek, Vergi Mahkemelerinde dava açmak ve mahkeme kararlarının Danıştay nezdinde temyiz etmek

Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu dahil gümrük ile ilgili yasaya aykırı fiillerin herhangi birisinin işlendiği iddiasıyla tarafınıza yapılan suç duyuruları ile ilgili gerekli değerlendirmeleri yapmak ve savunmayı hazırlamak

Özkurt Hukuk Bürosu olarak faaliyet gösterdiğimiz bir diğer alan ise 4857 Sayılı İş Kanunu kaynaklı ihtilaflardır. Bu kapsamda işçi hakları ve işveren hakları olarak ayrılabilecek her iki dal açısından da hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri tarafımızdan sunulmaktadır.

İşveren vekili sıfatı ile, çalışanların işe alımlarında ve işten çıkarılmalarında meydana gelen veyahut gelebilecek hukuki ihtilafların halli ile ilgili olarak hem önleyici hem de yeri geldiğince uzlaştırıcı rol üstlenmekteyiz. İşverenlerin iş güvencesi ve işçiyi gözetme yükümlülüğü ve yine işçinin sadakat ve özen borcu gibi hususların dengede tutulmasına özen göstererek yaratılacak bir çalışma ortamının her iki taraf açısından da daha verimli olacağı bilinci ile işveren ve işçinin yükümlülükleri bakımından aydınlatılması ve beklenmedik ihtilafların yaşanmaması için öncelikli olarak dikkate aldığımız hususlardır.

Bu kapsamda verdiğimiz hizmetlerden bazıları;

 • İş Mevzuatı kapsamında oluşabilecek hukuki uyuşmazlıkların çözümlenmesi
 • İş Kanunu kapsamında oluşabilecek hukuki ihtilaflar bakımından danışmanlık
 • Haklı ve haksız fesih usullerine ilişkin tarafların bilgilendirilmesi
 • İş davalarının takibi

İdari takip süreci sonunda borçlu kalan dosyaların tüm hukuki takibi için sürecin tamamını kapsayacak şekilde hukuk yönetimi bölümünce takip edilmesi hizmetidir. Alanında uzman avukatlarımız ve ihtisaslaşmış yasal takip personellerimiz ile dosyaların hızla çözüme ulaştırılması sağlanmaktadır.

İcra Takip Hizmeti: Şirketlerin faaliyetlerinden doğan alacaklarının icra takip yolu ile tahsili hizmetidir. Bu hizmet, alacağın tahsili için icra takibi açılmasıyla başlar, tahsilat süreci içinde icra takip işlemleri ve davaları kapsar, alacağın tahsil edilmesi veya aciz vesikası alınması ve zarar yazılmasıyla son bulur. Bu hizmet süresince borçlular, Çağrı Merkezi tarafından tahsilat amaçlı aranmaya devam ederler. Burada önemli olan, alacağın tahsil ve tasfiyesinde, şirketin en az zararla ve en yüksek tahsilatla işin sonuçlandırılmasıdır.

Dava Takip Hizmetleri: Şirket aleyhine açılmış veya şirkete açacağı davaların başından sonuna her kademede destek verilmesi hizmetidir. Bu hizmet dava açılmasıyla başlar, mahkemenin verdiği karar temyizden geçip kesinleşinceye kadar devam eder.

Özkurt Hukuk Bürosu idare hukuku bağlamında, devlet teşkilatı altında bulunan idari mercilerin ve bağımsız idari otoritelerin kararlarının oluşumu süreçlerinde, yönetmeliklerin gerek hukuka gerekse sektörün gereklerine uygun bir şekilde ortaya çıkması doğrultusunda, bu kurumlardan gerekli lisans ve izinlerin alınması süreçlerine katkı sağlanması konularında çalışmaları olan ve iyi ilişkiler içerisinde sonuç odaklı faaliyetleri bulunan bir hukuk ofisidir.

Ayrıca, büromuzun faaliyetleri arasında, söz konusu otoritelerin yapmış olduğu idari işlemlere karşı idari başvurularda bulunulması, bu başvurular konusunda gerekli takibin yapılması, başvuruların neticelenmemesi halinde idare mahkemelerinin nezdinde dava sürecinin takip edilmesi başta olmak üzere İdare Hukuku Mevzuatı kapsamında dava öncesi, dava süreci ve dava sonrasında her türlü uyuşmazlığın çözümünü karşılayacak şekilde çeşitlilik göstermektedir.

Vergi hukuku ile ilgili konularda ise, müvekkili yönlendirme ve tavsiye yolunda büromuzun ayırt edilebilen bir tecrübesi bulunmaktadır. Bunun dışında, her türlü vergi konularında çıkan ihtilaflarda müvekkilleri mahkemelerde temsil etmekteyiz. Uluslararası şirketlerin Türkiye’de açmış oldukları bürolar, kurdukları şirketlerin vergi hukuku açısından değerlendirilmesi Büromuzun uluslararası alanda edindiği konum ile uygun olarak da son dönemde uzmanlaştığı başka bir alandır.

Özkurt Hukuk Bürosu Telekomünikasyon Hukuku ve Regülasyonları alanında Türkiye’nin önde gelen butik hukuk bürosu olma hedefi doğrultusunda hareket etmektedir. Bu çerçevede hukuk büromuz, telekomünikasyon sahasının özel ihtiyaçlarının gerektirdiği uzman görüşlerini sunmaktadır.

Özkurt Hukuk Bürosu avukatlarından M. Emin ÖZKURT koordinasyonunda sunulmakta olan telekomünikasyon hukuku danışmanlığı, kendisinin bu alanda 2002 yılında İngiltere’de, Manchester Üniversitesi’nde vermiş olduğu master tezi ve akabinde uzun yıllar çeşitli telekomünikasyon şirketlerine sunmuş olduğu danışmanlık bilgisine dayanmaktadır.

Sunulan bu hizmet kapsamında arabağlantı sözleşmelerinin hazırlanması, şirketlerin karşılaştığı regülasyon & hukuk konularında destek, uluslararası regülasyon uygulamalarının takibi ve bu konularda bilgilendirmede bulunulması gibi hususlar yer almaktadır.

Hukuk Büromuz spor hukuku alanında Türkiye’nin en önde gelen, en ciddi tecrübe birikimine sahip bürosu olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. Bu alanda büromuz, ülkenin önde gelen kulüp ve federasyonlarına hukuk danışmanlığı sunmanın yanısıra, söz konusu kuruluşların UEFA, FIFA ve CAS gibi üst kurum ve kuruluşlarla olan iletişimlerinde danışmanlıkta bulunmakta, ortaya çıkan önemli uyuşmazlıklarda vekilliklerini yapmaktadır. Ayrıca, büromuz tarafından, oyunculara ve menajerlere kulüpler ile olan hukuki ilişkilerinde de destek verilmekte, alacaklarının ve sair haklarının temini için yardımcı olunulmaktadır.

Our Office provides services for economic crimes before prosecutor offices and criminal courts for the disputes arise out of commercial relationships, intellectual property law in line with Criminal Law. Provided services vary to the range that pre-suit, lawsuit process and post litem motam resolution in Exchange Law, Enforcement and Bankruptcy Law, Intellectual Property Law matters related to Criminal Law

Our Firm is specialized in Land Development projects besides providing consultancy services to the owners and investors on the transfer and management of their properties and transactions which are performed before public authorities. Our Firm represents its clients for all kinds of procedures and negotiations about real estate industry including selling, purchasing, hiring, leasing, etc. We have a wide range of clients in real estate industry including domestic and international investors.

Types of work and services performed are as follows;

 • Land Registry Procedures,
 • Leasing Contracts,
 • Mortgage Contracts,
 • Due diligence,
 • Sale and Purchase Agreements,
 • Inspection on all aspects of regulations on real property,
 • Carrying out necessary procedures in local government and governmental bodies,
 • Following the regulations and informing the clients about them,
 • Financing of Real Estate.